Η ύλη της Άλγεβρας της Β' ΕΠΑΛ 2019-20

Γονική Κατηγορία: Β΄Λυκείου

         ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 

      (Εγκύκλιος Φ3/134083/Δ4/30-08-2019  του ΥΠ.Π.Ε.Θ.)
 
      Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β ́ Γενικού Λυκείου»
      Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυρίδη, Γ.Πολύζου, Α. Σβέρκου.
 
      Κεφ. 1ο: Γραμμικά Συστήματα
 
      1.1 Γραμμικά Συστήματα ( χωρίς τις αποδείξεις των συμπερασμάτων της
            υποπαραγράφου « Λύση -Διερευνηση γραμμικού συστήματος 2Χ2)
 
      1.2 Μη Γραμμικά Συστήματα
 
      Κεφ.2ο: Ιδιότητες Συναρτήσεων
 
      2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης
 
      2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης
 
      Κεφ. 3ο: Τριγωνομετρία
 
      3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας
 
      3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες (χωρίς την απόδειξη της ταυτότητας 4)
 
      3.3 Αναγωγή στο 1o Τεταρτημόριο
 
      3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις
 
      3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις
 
      3.6 Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος γωνιών (χωρίς τις αποδείξεις των τύπων)
 
      3.7 Τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας 2α (χωρίς τις αποδείξεις των τύπων)
 
      Κεφ. 4ο: Πολυώνυμα-Πολυωνυμικές εξισώσεις
 
      4.1 Πολυώνυμα
 
      4.2 Διαίρεση πολυωνύμων
 
      4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις
 
      4.4 Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές.
 
      Κεφ. 5ο: Εκθετική και Λογαριθμική συνάρτηση
 
      5.1 Εκθετική συνάρτηση
 
      5.2 Λογάριθμοι (χωρίς την απόδειξη του τύπου αλλαγής βάσης)
 
      5.3 Λογαριθμική συνάρτηση
           (να διδαχθούν μόνο οι λογαριθμικές συναρτήσεις με βάση το 10 και το e)