Εκτύπωση

Γεωμετρία Α' ΕΠΑΛ-Λυκείου. Εφαρμογές ΤΠΕ

on . Posted in ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α' ΕΠΑΛ ΤΠΕ

 

Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάτη Σ., Σίδερη Π. 

 

Κεφ.3ο: Τρίγωνα

3.1 Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.3 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων 

3.4 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων 

3.5 Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου 

3.6 Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων

3.7 Κύκλος - Μεσοκάθετος – Διχοτόμος

3.8 Κεντρική συμμετρία

3.9 Αξονική συμμετρία

3.10 Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας 

3.11 Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

3.12 Tριγωνική ανισότητα 

3.13 Κάθετες και πλάγιες 

3.14 Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου 

3.15 Εφαπτόμενα τμήματα

3.16 Σχετικές θέσεις δύο κύκλων

3.17 Απλές γεωμετρικές κατασκευές

3.18 Βασικές κατασκευές τριγώνων

Κεφ.4ο: Παράλληλες ευθείες

4.1. Εισαγωγή

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα 

4.3. Κατασκευή παράλληλης ευθείας

4.4. Γωνίες με πλευρές παράλληλες

4.5. Αξιοσημείωτοι κύκλοι τριγώνου 

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

4.7. Γωνίες με πλευρές κάθετες 

4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου 

Κεφ.5ο: Παραλληλόγραμμα – Τραπέζια

5.1. Εισαγωγή

5.2. Παραλληλόγραμμα

5.3. Ορθογώνιο

5.4. Ρόμβος

5.5. Τετράγωνο

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα 

5.7. Βαρύκεντρο τριγώνου 

5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου 

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου

5.10. Τραπέζιο

5.11. Ισοσκελές τραπέζιο

5.12. Αξιοσημείωτες ευθείες και κύκλοι τριγώνου

Κεφ.6ο: Εγγεγραμμένα σχήματα

6.1. Εισαγωγικά – Ορισμοί

6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης

6.3. Γωνία χορδής και εφαπτομένης 

6.4 Βασικοί γεωμετρικοί τόποι στον κύκλο

Τόξο κύκλου που δέχεται γνωστή γωνία

6.5 Το εγγεγραμμένο τετράπλευρο

6.6 Το εγγράψιμο τετράπλευρο