Εκτύπωση

Α.Α.1.Κεφ.1ο: Πιθανότητες

on . Posted in ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΕΠΑΛ ΤΠΕ

 

Κεφ.1ο: Πιθανότητες      

1.1 Δειγματικός Χώρος -Ενδεχόμενα

1.2 Έννοια της Πιθανότητας

 

  

 

 

  

Εκτύπωση

Άλγεβρα Α' ΕΠΑΛ-Λυκείου. Εφαρμογές ΤΠΕ

on . Posted in ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΕΠΑΛ ΤΠΕ

Από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων» της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη κ.α.

 

Εισαγωγικό κεφάλαιο   

Ε.2. Σύνολα

Κεφ.1ο: Πιθανότητες      

1.1 Δειγματικός Χώρος -Ενδεχόμενα

1.2 Έννοια της Πιθανότητας

Κεφ.2ο: Οι Πραγματικοί Αριθμοί

2.1 Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους

2.2 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

2.3 Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

2.4 Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Κεφ.3ο: Εξισώσεις

3.1 Εξισώσεις 1ου Βαθμού

3.2 Η Εξίσωση xν = α

3.3 Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Κεφ.4ο: Ανισώσεις

4.1 Ανισώσεις 1ου Βαθμού

4.2 Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Κεφ.5ο: Πρόοδοι

5.1 Ακολουθίες

5.2 Αριθμητική πρόοδός 

5.3 Γεωμετρική πρόοδός

Κεφ.6ο: Βασικες Έννοιες των Συναρτήσεων

6.1 Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2 Γραφική Παράσταση Συνάρτησης 

6.3 Η Συνάρτηση f(x)= αx+β 

Κεφ.7ο: Μελέτη Βασικών Συναρτήσεων

7.1 Μελέτη της Συνάρτησης : f(x)= αx2

7.3 Μελέτη της Συνάρτησης : f(x)= αx2+βx+γ